مجوزها و تفاهم نامه ها

موسسه هدایت فرهیختگان جوان با توجه به نوع فعالیت های خود با تعداد زیادی از مراکز علمی سازمان ها و موسسات تفاهم نامه همکاری امضا نموده است.در زیر تعدادی از مجوز ها و تفاهم نامه ها آورده شده است.
تأییدیه سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور
تفاهم نامه با سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور
تفاهم نامه با مؤسسه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
تفاهم نامه با انجمن روان شناسی تربیتی ایران