کارگاه ها

کارکاه های مرکز مشاوره فرهیختگان جوان همانند حیطه تخصصی این مرکز به صورت تخصصی در زمینه شغلی-تحصیلی هستند. تمامی کارگاه ها زیر نظر سازمان نظام روانشناسی کشور بوده و دارای گواهی نامه¬های معتبر در زمینه های مرتبط می باشد.

یکی از فعالیت های مهمی که در مرکز مشاوره فرهیختگان جوان صورت می گیرید، برگزاری
کارگاه های تخصصی با سرفصل های مشاوره شغلی- تحصیلی است. تمامی کارگاه های مرکز با همکاری اساتید مجرب و با تجربه در
زمینه های مرتبط می باشد. این کارگاه ها عبارتند از:

برگزاری کارگاه غلبه بر اضطراب در محیط های آموزشی

هدف اصلی از برگزاری این کارگاه آگاهی مشاوران، معلمان، دانشجویان رشته های روانشناسی،
مشاوره، علوم تربیتی و دیگر رشته های مرتبط از راههای غلبه بر اضطراب در محیط های آموزشی است.

 برگزاری کارگاه مدیریت زمان در محیط های آموزشی

هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی و آگاهی مشاوران، معلمان، دانشجویان رشته های
روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و دیگر رشته های مرتبط، با مبانی، اهمیت، اصول ، فرآیند و راهکارهای عملی مدیریت کردن زمان است.

 برگزاری کارگاه برنامه ریزی تحصیلی در محیط های آموزشی

برنامه ریزی تحصیلی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از آموزش نیازمند برگزاری کارگاه های تخصصی است؛ که این کارگاه در مرکز مشاوره فرهیختگان با هدف نهایی ایجاد توانایی ارائه یک برنامه ریزی تحصیلی دقیق و علمی در افراد شرکت کننده، برگزار میگردد.

 برگزاری کارگاه مهارت های مطالعه در محیط های آموزشی

اثربخش بودن مطالعه به مهارتهای مطالعه بستگی دارد. آگاهی مشاوران، معلمان، دانشجویان رشته های روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و دیگر رشته های مرتبط از مهارت های مطالعه، جزو اهداف اصلی این دوره است.